Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: NWA0802206

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (WAEN 13 a CWM 8)
GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2018
Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 18 Medi 2018, o dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio hyd presennol y llwybr troed a ddisgrifir yn 1) isod i linell wahanol a ddisgrifir yn 2) isod.
1) Disgrifiad o'r llwybrau troed presennol. Llwybr Troed Waen 13

Bod rhan o Lwybr Troed 13 yng Nghymuned Waen yn Sir Ddinbych yn dechrau o'i chyffordd gyda ffordd rnif B5429 yn SJ0462 7644 wedi'i nodi fel pwynt A ar y cynllun yn parhau i gyfeiriad y gogledd ddwyrain gan redeg yn baralel i'r afon am oddeutu 71.5 metr i ffin y gymuned yn SJ0468 7647 pwynt B ar y cynllun, a ddynodir gyda llinell ddu solid rhwng pwynt A-B ary cynllun a gynhwysir yn y Gorchymyn.
Llwybr Troed Cwm 8
Bod rhan o Lwybr Troed 8 yng Nghymuned Cwm yn Sir Ddinbych yn dechrau o ffin y gymuned yn SJ0468 7647 Pwynt B ar y cynllun yn parhau i gyfeiriad y gogledd ddwyrain yn y cae am oddeutu 103.5 metr i SJ0476 7653 pwynt C ar y cynllun, yna'n troi tua'r gogledd orllewin am oddeutu 26.5 metr tuag at Ian yr afon i SJ 0475 7655 Pwynt D ar y cynllun a ddynodir gyda llinell ddu solid rhwng pwynt B-C-D ary cynllun a gynhwysir yn y Gorchymyn.
2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.

Bydd yn cael ei wyro i linell wahanol sydd yn dechrau o rif ffordd B5429 yn SJ 0461 7647 Pwynt E ar y cynllun ac yn parhau i gyfeiriad y gogledd ddwyrain ar draws cae am oddeutu 162.5 metr i SJ 0475 7655 pwynt D ary cynllun ac yn ail-ymuno a Llwybr Troed Cwm 8 fel y dangosir gan linell doredig werdd rhwng y pwyntiau sydd wedi'u marcio E-F-D ar y cynllun yn y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn wedi eu gosod a gel I i r eu gweld yn rhad ac am ddim yn ystod oriau agor yn Llyfrgell Rhuddlan, Vicarage Road, Rhuddlan, ac yn ystod unrhyw oriau rhesymol yn y swyddfeydd y rhai sydd wedi ITofnodi isod.
Gall unrhyw sylwadau neu withwynebiadau i'r Gorchymyn gael eu hanfon yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych heb fod yn hwyrach na 19 Hyd re f 2018. Nodwch ar ba sail y maent yn cael eu gwneud. Os na wneir sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os oes unrhyw rai ohonynt yn cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Sir Ddinbych gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Lywodraeth Cymru i w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n 61 yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig: 19 Medi 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL [WAEN 13 AND CWM 8) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2018
The above order, made on 18th September 2018, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert the existing lengths of footpath described in 1) below to a different line described in 2) below.
1) Description of existing footpaths. Waen Footpath 13

That section of Public Footpath 1 3 in the Community of Waen in the County of Denbigh commencing from its junction with road number B5429 at SJ0462 7644 marked as point A on the plan continuing in a north easterly direction running parallel to the river for approximately 71.5 metres to the community boundary at SJ0468 7647 point B on the plan as shown by a solid black line between the points A-B on the plan contained in the Order.
Cwm Footpath 8
That section of Public Footpath 8 in the Community of Cwm in the County of Denbigh commencing from the community boundary at SJ0468 7647 Point B on the plan continuing in a north easterly direction in the field for approximately 103.5 metres to SJ 0476 7653 Point C on the plan then turning sharply north west for approximately 26.5 metres towards the river bank to SJ 0475 7655 Point D on the plan as shown by a solid black line between the points B-C-D on the plan contained in the Order.
2) Description of new route.

Which shall be diverted to a different line commencing at the road number B5429 at SJ 0461 7647 Point E on the plan and continues in a north easterly direction across the field for approximately 162.5 metres to SJ 0475 7655 point D on the plan where it rejoins Cwm Footpath 8 as shown in green dashes between the points marked E-F-D on the plan contained in the Order.
A copy of the Order and the Order plan have been placed and may be seen free of charge during opening hours at Rhuddlan Library, Vicarage Road, Rhuddlan, and at all reasonable hours at the offices of the undersigned.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road Ruthin Denbighshire not later than 19th October 2018. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Denbighshire County Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 19 September 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0802206.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices