Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL DEE LANE, LLANGOLLEN

Notice ID: NWA0792010

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH DEE LANE, LLANGOLLEN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 19 Medi 2018 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Dee Lane, Llangollen yn Sir Ddinbych am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.
Bydd arwyddion ar y llwybr amgen ar hyd Parade Street, Stryd y Dwyrain, Heol y Farchnad a Heol y Castell. Byda mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Corchymyn i rym ar 8 Hydref 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith baratan 26 Hydref 2018.
Dyddiedig: 19 Medi 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL DEE LANE, LLANGOLLEN

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 19th September 2018 to make an Order prohibiting vehicles using Dee Lane, Llangollen the County of Denbighshire for its entire length. The closure is necessary to facilitate gas mains replacement works by Wales & West Utilities.
The signposted alternative route will be via Parade Street, East Street, Market Street and Castle Street. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 8th October 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 26th October 2018.
Dated: 19 September 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0792010.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices