Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0811343

Notice effective from
26th September 2018 to 26th October 2018

sir ddinbych 5^ denbighshireSE

County Council

^^B^

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.

LB - Rhif cais 20/2018/0871 - Church House, Llanfair DC, Rhuthun - Newid defnydd o'r ganolfan gymunedol i dy annedd sengl (Defnyddiwch Dosbarth C3) (Cais Adeilad Rhestredig).

LB - Rhif cais 05/201 8/0866 - Trewyn Fawr, Corwen - Codi estyniad deulawr y tu 61 i'r annedd, amnewid ffenestri presennol, newidiadau mewnol a gwaith cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.

LB - Application No. 20/2018/0871 - Church House, Llanfair DC, Ruthin - Change of use from community centre to single dwelling house (Class C3) (Listed Building Application).

LB - Application No. 05/2018/0886 - Trewyn Fawr, Corwen - Erection of two-storey extension to the rear of dwelling, replacement of existing windows, internal alterations and associated works (Listed Building Application).

You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 26 September 2018 until 17 October 2018 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning.

If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 17 October 2018.

It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Application types:

LB - application for listed building consent

Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 26 Medi 201 8 tan 17 Hydref 2018 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.

Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf i'r cyfeiriad isoo cyn 17 Hydref 2018.

Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaefh a dderbyniwyd yn Cymraeg.

Math o gais:

LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,

Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0811343.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices