Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL - WALES RALLY GB CLOCAENOG AREA

Notice ID: NWA0792017

Notice effective from
26th September 2018 to 26th October 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
CYNGOR SIR DDINBYCH - RALICYMRU PRYDAIN ARDAL CLOCAENOG
RHYBUDD O WAHARDDIAD DROS DRO AR DRAFNIDIAETH DRWODD
A GORCHYMYN CLIRFFORDD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 16A
Er mwyn hwyluso'r gwalth o gynnal Rail Cymru Prydain Fawr mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn i hwyluso:-
T. Cau Ffyrdd
Gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddlo rhai darnau o ffyrdd yn yr ardaloedd yr effelthlr arnynt ary dyddiau a'r amseroedd a nodwyd:-
0 18:00 o'r gloch ddydd Mercher 3 Hydref 2018 tan 14:00 o'r gloch ddydd lau 4 Hydref 2018 yn ardaloedd Bontuchel, Cyffylliog, Hlraethog, Clocaenog a Chlawddnewydd.
14:00 o'r gloch ddydd lau 4 Hydref 2018 tan 20:00 o'r gloch ddydd Gwener 5 Hydref 2018 yn ardaloedd Bylchau, Nantglyn, Saron, Cyffylliog, Bontuchel, Hiraethog, Clawddnewydd a Chlocaenog.
2. Clirffyrdd

Cwahardd unrhyw gerbyd rhag stopio neu oedi ar ddarnau penodol o ffyrdd:-
O 18:00 o'r gloch ddydd Mercher 3 Hydref tan 14:00 o'r gloch ddydd lau 4 Hydref 2018 yn ardaloedd Clawddnewydd, Betws Gwerfil Goch a Llanfihangel Glyn Myfyr.
O 14:00 o'r gloch ddydd lau 4 Hydref tan 20:00 o'r gloch ddydd Cwener 5 Hydref 2018 yn ardaloedd Clawddnewydd, Betws Gwerfil Goch a Llaririhangel Glyn Myfyr.
3. Bydd mynediad ar gael i breswylwyr, ceffylau a cherddwyr, a bydd llwybrau traffig amgen wedi eu harwyddo.

Daw'r Corchymyn i rym o ddydd Mercher 3 Hydref 2018 tan ddydd Cwener 8 Hydref 2018. Dyddiedig: 26 Medi 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Cymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL - WALES RALLY GB CLOCAENOG AREA
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC AND
TEMPORARY CLEARWAY ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION HA
To facilitate the staging of the Wales Rally CB Denbighshire County Council has made an Order facilitating:-
l.Road Closures
To prohibit any vehicle from using certain lengths of road in the areas affected on the days and during the times stated :-
18:00hrs on Wednesday 3rd October 2018 to 14:00hrs Thursday 4th October 2018 in the Bontuchel, Cyffylliog, Hiraethog, Clocaenog and Clawddnewydd areas.
14:00hrs on Thursday 4th October 2018 to 20:00hrs Friday 5th October 2018 in the Bylchau, Nantglyn, Saron, Cyffylliog, Bontuchel, Hiraethog, Clawddnewydd and Clocaenog areas.
2.Clearways
To prohibit any vehicle from stopping or remaining at rest on certain lengths of road :-
1 8:00hrs on Wednesday 3rd October to 1 4:00hrs Thursday 4th October 201 8 in the Clawddnewydd, Betws GG and Llanfihangel G.M. areas.
14:00hrs on Thursday 4th October 2018 to 20:00hrs Friday 5th October 2018 in the Clawddnewydd, Betws GG and Llanfihangel G.M. areas.
3. Residents', equestrian and pedestrian access will be maintained and alternative traffic routes will be sign posted.
The Order is effective from Wednesday 3rd October 2018 to Friday 8th October 2018. Dated: 26 September 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0792017.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices