Search for more Public Notices in your area
Planning

Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NWA0899602

Notice effective from
21st November 2018 to 21st December 2018

Gsupir Council
ATODLEN 2
Hysbysiad o dan Erthyglau 10 a 25
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 RHYBUDD O DAN ERTHYGL 10 O CAIS AM GANIATAD CYNLLUNIO
(i'w weini ar berchennog* neu denant" neu i'w gyhoeddi mewn papur newydd (a, He mae'r awdurdod cynllunio lleol yn cynnal un, ar eu gwefan)) ?atblygiad arfaethedig yn Nwyrain y Rhyl, Sir Ddinbych Rwy'n rhybuddio bod Cyngor Sir Ddinbych
yn gwneud cais i Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Sir Ddinbych am ganiatad cynllunio i ymgymryd a gwaith diogelu'r arfordir rhwng Splash Point, Y Rhyl i'r dwyrain i'r llithrfa ger Clwb Golff Y Rhyl, gan gynnwys dymchwel rhanau o'r morglawdd presennol ac ailadeiladu tua 600m o wal mor wedi'i godi a'r promenad, wedi'i diogelu gan datguddiad craig sy'n ymestyn tua 30m o ymyl y mor ac yn ymgorffori tri phwynt mynediad I'r traeth sy'n cyd-fynd S'r pwyntiau mynediad presennol. Gall aelodau'r cyhoedd arolygu copfau o:
- y cais
- y cynlluniau
- a dogfennau eraill a gyflwynwyd gydag ef
yn Swyddfeydd y Cyngor, Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL15 9AZ yn ystod pob awr resymol tan 29/11/2018
ac, arlein ar https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/rheoliadau-cynllunio-ac-adeiladu/cynllunio/cynllunio.aspx

Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau am y cais hwn ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych yn Swyddfeydd y Cyngor, Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL15 9AZ erbyn 29/11/2018
'Ystyr y term "perchennog" yn golygu person sydd & budd rhydd-ddaliad neu fudd lesddaliad, nad yw ei dymor wedi ei ddirwyn i ben yn llai na saith mlynedd, neu, yn achos datblygiad sy'n cynnwys mwynau sy'n ennill neu yn gweithio, person sydd & hawl i diddordeb mewn mwynau yn y tir (heblaw am olew, nwy, glo, aur neu arian)
"Ystyr "tenant" yw tenant amaethyddol, fel y'i diffinnir yn adran 65 (8) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a
Thref 1990, o dir y mae unrhyw ran ohoni wedi'i gynnwys yn y tir y mae'r cais yn berthnasol iddo.
Llofnodwyd

Ar ran... Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad...15/11/2018
Datganiad o hawliau perchnogion
Nid yw'r caniatad cynllunio yn effeithio ar hawliau perchnogion cadw neu waredu eu heiddo, oni bai bod rhywfaint o ddarpariaeth i'r gwrthwyneb mewn cytundeb neu mewn prydles. Datganiad o hawliau tenantiaid amaethyddol.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

SCHEDULE 2

Notice under Articles 10 and 25
Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 10 OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION
(to be served on an owner* or a tenanf'or to be published in a newspaper (and, where the local planning authority maintain one, on their website))
Proposed development at East Rhyl, Denbighshire
I give notice that Denbighshire County Council
is applying to Denbighshire County Council Local Planning Authority for planning permission to undertake coastal protection works between Splash Point, Rhyl eastwards to the slipway adjacent to Rhyl Golf Club, involving the partial demolition of the existing sea wall and reconstruction of approximately 600m of raised sea wall and promenade, protected by rock revetment extending approximately 30m seawards from the sea wall and incorporating three beach access points aligned to the current access points.
Members of the public may inspect copies of:
- the application
- the plans
- and other documents submitted with it
at Council Offices, Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, LL15 9AZ during all reasonable hours until.29/11/2018
and, online at (g) https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/ planning/planning.aspx
or
https://www.eastrhylcoast.co.uk/planning-documents..
Anyone who wishes to make representations about this application should write to the Denbighshire County Council at (Council Offices, Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, LL15 9AZ
by 29/11/2018
* "owner" means a person having a freehold interest or a leasehold interest the unexpired term of which is not less than seven years, or, in the case of development consisting of the winning or working of minerals, a person entitled to an interest in a mineral in the land (other than oil, gas, coal, gold or silver).
** "tenant" means an agricultural tenant, as defined in section 65(8) of the Town and Country Planning Act 1990, of land any part of which is comprised in the land to which the application relates.
Date...15/11/2018
Statement of owners' rights
The grant of planning permission does not affect owners' rights to retain or dispose of their property, unless there is some provision to the contrary in an agreement or in a lease.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0899602.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices