Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0917282

Notice effective from
5th December 2018 to 4th January 2019

Denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
EA - Rhif cais 24/2018/0206 - Plas Llanynys, Llanynys, Dinbych - Codi uned gynhyrcnu wyau rhydd gan gynnwys seilos a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mynedfa.
LB - Rhif cais 01 /201 8/1120 - 25 Stryd Fawr, Dinbych - Newid defnydd rhan I lawr cyntaf ac ail lawr i ffurfio fflat hunangynhwysol, gosod blaen siop newydd a ffenestri newydd i'r ail lawr (cais Adeilad Rhestredig).
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
EA - Application No. 24/2018/0206 - Plas Llanynys, Llanynys, Denbigh - Erection of a free range egg production unit including silos and associated works including access.
LB - Application No. 01/201 8/1120-25 High Street, Denbigh - Change of use of part first floor and second floor to form a self-contained apartment, installation of new shop front and replacement windows to second floor (Listed Building application).
LB - Application No. 01/2018/1096 - First Floor, 44-46 High Street, Denbigh - Change of use of first floor storage areas to form 1 no. self-contained flat
LB - Rhif cais 01/2018/1096 - Llawr Cyntaf, 44-46 Stryd Fawr, Dinbych - Newid defnydd mannau storio llawr cyntaf i ffurfio 1 fflat hunangynhwysol.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 5 Rhagfyr 201 8 tan 26 Rhagfyr 201 8 neu drwy ein q we fan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 26 Rhagfyr 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
EA - datblygiaa sy'n dod gyda datganiad
amgylcheddol
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 5 December 2018 until 26 December 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 26 December 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
EA - development accompanied by an
environmental statement
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0917282.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices