Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0917278

Notice effective from
5th December 2018 to 4th January 2019

sir ddinbych 5^ denbighshireSE

County Council

^^BLP

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.

LB - Rhif cais 47/2018/1119 - St. Beuno's College, Tremeirchion, Llanelwy - Addasiadau i'r adain orllewinol, adeiladu ty bwyler newydd a gwaith cysylItiedig (cais Adeilad Rhestredig).

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.

LB - Application No. 47/2018/1119 - St. Beuno's College, Tremeirchion, St. Asaph -Alterations to the west wing, construction of a new boiler house and associated works (Listed Building application).

Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 5 Rhagfyr 201 8 tan 26 Rhagfyr 201 8 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.

Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriao isod cyn 26 Rhagfyr 2018.

Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaefh a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Math o gais:

LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig

You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 5 December 2018 until 26 December 2018 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning.

If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 26 December 2018.

It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.

We welcome correspondence in Welsh. Thers will be no delay in responding tc correspondence received in Welsh.

Application types:

LB - application for listed building consent

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,

Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0917278.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices