Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA1082577

Notice effective from
27th March 2019 to 26th April 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD FFERM LLWYN ISA ODDIAR YR A494
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi qwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Fferm Llwyn Isa oddi ar yr A494 ger Clawddnewydd yn Sir Ddinbych sydd yn ymestyn o'i chyffordd a'r A494 i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 110 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith adnewyddu ar y bont.
Bydd arwyddion ar y llwybr teithio amgen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Ebrill 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith baratan tua 31 Mai 2019.
Dyddiedig: 27 Mawrth 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LLWYN ISA FARM ROAD OFF A4?4

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Llwyn Isa Farm Road off A494 near Clawddnewydd in the County of Denbigh which extends from its junction with A494 in a north westerly direction for a distance of approximately 110 metres. The closure is necessary to facilitate bridge renovation works by Denbighshire County Council Bridges Section.
The alternative route will be as signposted. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 1 st April 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31 st May 2019.
Dated: 27 March 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1082577.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices