Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA1082576

Notice effective from
27th March 2019 to 26th April 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
LLWYBR TROED CYHOEDDUS 9 DYSERTH
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerddwyr rhag defnyddio Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 9 Dyserth yn Sir Ddinbych o'r A547 yng Nghyfeirnod Grid SJ E305231 N379631 hyd at y trac preifat i Fferm Llewerllyd yng Nghyfeirnod Grid E05024 N79720.
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith datblygu yng Ngwaith Trin Dwr Gwastraff Dyserth. Ary safle, bydd yr adran gaeedig yn cael eu dangos ary cynllun sy'n cyd-fynd a'r rhybudd hwn. Ni ddarperir unrhyw Iwybr amgen.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Ebrill 2019 am gyfnod o chwe mis neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd 6 mis hyd nes 1 Hydref 2019 i'w gwblhau.
Dyddiedig: 27 Mawrth 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH 9 DYSERTH

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting pedestrians from using Public Footpath No.9 Dyserth in the County of Denbigh from A547 at SJ Grid Reference E 305231 N 379631 to the private track to Llewerllyd Farm at SJ Grid reference E 05024 N 79720.
The closure is necessary to facilitate development at Dyserth Waste Water Treatment Works. On site the closed section will be shown on the plan accompanying this notice. No alternative route is provided.
The Order comes into force on 1 st April 2019 for a six-month period or until the works are completed whichever is soonest. It is anticipated the works will take 6 months until 1st October 2019 to complete.
Dated: 27 March 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1082576.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices