Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA1105652

Notice effective from
10th April 2019 to 10th May 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH ABBEY ROAD, RHUDDLAN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 10 Ebrill 2019, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Abbey Road, Rhuddlan, Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordcfgyda Princes Park am bellter o tua 700 metr i gyfeiriad y de. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith draeniau gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych.
Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 29 Ebrill 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 10 Mai 2019.
Dyddiedig: 10 Ebrill 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ABBEY ROAD, RHUDDLAN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 10th April 2019 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Abbey Road Rhuddlan in the County of Denbigh which extends from its junction with Princes Park in a southerly direction for a distance of approximately 700 metres. The closure is necessary to facilitate drainage works by Denbighshire County Council Works Unit.
There is no alternative route available. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 29th April 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 10th May 2019.
Dated: 10 April 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1105652.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices