Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER

Notice ID: NWA1115982

Notice effective from
17th April 2019 to 17th May 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (WAEN13 0CWM8)

0CWM8)

GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2018

Ar 16 Ebrill 2019, cadarnhaodd Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1 980. Effaith y Corcnymyn fel y i cadarnhawyd yw gwyro'r darnau o Iwybrau troed a ddlsgrlflr yn 1) isod i llnell wahanol a ddisgrlflr yn 2) isod.

1) Disgrifiad o'r llwybrau troed presennol.Llwybr Troed Waen 13

Bod rhan o Lwybr Troed 13 yng Nghymuned Waen yn Sir Ddinbych yn dechrau o'i chyffordd gyda ffordd rhif B5429 yn SJ0462 7644 wedi'i nodi fel pwynt A ar y cynllun yn parhau i gyfeiriad y gogledd ddwyrain gan redeg yn baralel i'r afon am oddeutu 71.5 metr i ffin y gymuned yn SJ0468 7647 pwynt B ar y cynllun, a ddynodir gyda llinell ddu solid rhwng pwynt A-B ary cynllun a gynhwysir yn y Corchymyn.

Llwybr Troed Cwm 8

Bod rhan o Lwybr Troed 8 yng Nghymuned Cwm yn Sir Ddinbych yn dechrau o ffin y gymuned yn SJ0468 7647 Pwynt B ar y cynllun yn parhau i gyfeiriad y gogledd ddwyrain yn y cae am oddeutu 103.5 metr i SJ0476 7653 pwynt C ar y cynllun, yna'n troi tua'r gogledd orllewin am oddeutu 26.5 metr tuag at Ian yr afon i SJ 0475 7655 Pwynt D ar y cynllun a ddynodir gyda llinell ddu solid rhwng pwynt B-C-D ary cynllun a gynhwysir yn y Gorchymyn.

2) Disgrifiad o'r llwybr newyddBydd yn cael ei wyro i linell wahanol sydd yn dechrau o rif ffordd B5429 yn SJ 0461 7647 Pwynt E ar y cynllun ac yn parhau i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar draws cae am oddeutu 162.5 metr i SJ 0475 7655 pwynt D ary cynllun ac yn ail-ymuno a Llwybr Troed Cwm 8 fel y dangosir gan linell doredig werdd rhwng y pwyntiau sydd wedi'u marcio E-F-D ar y cynllun yn y Corchymyn.

Mae copi o'r Gorchymyn, fel y'i cadarnhawyd, a'r cynllun wedi eu gosod a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn ystod oriau agor yn Llyfrgell Rnuddlan, Vicarage RoacC Rhuddlan, ac yn ystod unrhyw oriau rnesymol yn y swyddfeydd y rhai sydd wedi llornodi isod.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 25 Ebrill 2019, ond os oes unrhyw un sydd wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Adran 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5 Adran 6 y Ddeddf, wneud cais iT Uchel Lys o fewn chwe wythnos o 16 Ebrill 2019.

Dyddiedig: 17 Ebrill 2019.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Cymraeg.

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER

HIGHWAYS ACT 1980

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

[WAEN 13 AND CWM 8)

PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2018

On 16th April 2019, Denbighshire County Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980. The effect of the Order as confirmed is to divert the lengths of footpaths described in 1) below to a different line described in 2) below.

1) Description of existing footpaths.Waen Footpath 13

That section of Public Footpath 1 3 in the Community of Waen in the County of Denbigh commencing from its junction with road number B5429 at SJ0462 7644 marked as point A on the plan continuing in a north easterly direction running parallel to the river for approximately 71.5 metres to the community boundary at SJ0468 7647 point B on the plan as shown by a solid black line between the points A-B on the plan contained in the Order.

Cwm Footpath 8

That section of Public Footpath 8 in the Community of Cwm in the County of Denbigh commencing from the community boundary at SJ0468 7647 Point B on the plan continuing in a north easterly direction in the field for approximately 103.5 metres to SJ 0476 7653 Point C on the plan then turning sharply north west for approximately 26.5 metres towards the river bank to SJ 0475 7655 Point D on the plan as shown by a solid black line between the points B-C-D on the plan contained in the Order.

2) Description of new route.Which shall be diverted to a different line commencing at the road number B5429 at SJ 0461 7647 Point E on the plan and continues in a north easterly direction across the field for approximately 162.5 metres to SJ 0475 7655 point D on the plan where it rejoins Cwm Footpath 8 as shown in green dashes between the points marked E-F-D on the plan contained in the Order.

A copy of the Order, as confirmed, and the plan have been placed and may be seen free of charge, during opening hours at Rhuddlan Library, Vicarage Road, Rhuddlan, and at all reasonable hours at the offices of the undersigned.

The Order comes into force on 25th April 2019, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980 as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within six weeks from 16th April 2019 make an application to the High Court.

Dated: 17 April 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1115982.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices