Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GREEN LANE, CORWEN

Notice ID: NWA1116228

Notice effective from
17th April 2019 to 17th May 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH GREEN LANE, CORWEN

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud gorchymyn heb fod yn gynt na 7 diwrnod o 1 7 Ebrill 2019, sydd yn gwahardd unrnyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Lon Las, Corwen yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o gyffordd y Ganolfan Hamdden ar hyd y lon gyfan. Mae angen cau'r ffordd ar gyfer gwaith trwsio gan Morgan Sindall ar ran Dwr Cymru.

Y llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd ar hyd y A5, A494, A5104 a'r B5437. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 7 Mai 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharar. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 24 Mai 201 9.

Dyddiedig: 17 Ebrill 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GREEN LANE, CORWEN

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 17th April 2019 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Green Lane, Corwen in the County of Denbigh which extends from its junction with Leisure Centre junction for its entire length. The closure is necessary to facilitate sewer repairs by Morgan Sindall on behalf of Dwr Cymru/Welsh Water.

The signposted alternative route will be via Green Lane, A5, A494, A5104 and B5437. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.

The Order comes into force on 7th May 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 24th May 2019.

Dated: 17th April 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1116228.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices