Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA1115960

Notice effective from
17th April 2019 to 17th May 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH

FFORDD DOSBARTH III EYARTH I HAYMAKERS, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag telthlo ar hyd y darn hwnnw o'rffordd Dosbarth III a elwlr yn ffordd Eyarth I Haymakers, Llanfair Dyffryn Clwyd yn Sir Ddinbych, o'i chyffordd ag A525 Ffordd Wrecsam tua'r dwyrain am oddeutu 330 metr.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wynne Construction osod carthffos fudr newydd i'r ysgol gynradd a gwella'r Ion gerbydau.

Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd yr A494 ac A525. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.

Daw'r Corchymyn i rym ar 23 Ebrill 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 1 5 Gorffennaf 2019.

Dyddiedig: 17 Ebrill 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth

a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

CLASS III ROAD EYARTH TO HAYMAKERS, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Class III road known as Eyarth to Haymakers, Llanfair Dyffryn Clwyd in the County of Denbigh, which extends from its junction with A525 Wrexham Road in an easterly direction for a distance of approximately 330 metres.

The closure is necessary to facilitate installation of a new foul sewer to primary school and carriageway improvement works by Wynne construction.

The signposted alternative route will be via A494 and A525. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.

The Order comes into force on 23rd April 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1 5th July 2019.

Dated: 17 April 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1115960.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices