Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL A543 GROES ROAD DENBIGH

Notice ID: NWA1125327

Notice effective from
24th April 2019 to 24th May 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH

A543 FFORDD GROES, DINBYCH

RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGIAD CYFLYMDER O 10MYA A GWAHARDD GODDIWEDDYD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod yn gynharach na 7 niwrnod o 24 Ebrill 2019 a fydd yn:-

1) Gosod cyfyngiad cyflymder dros dro o 10 mya ar hyd yr A543 Ffordd Groes, Dinbych sy'n ymestyn o i chyffordd a Ffordd Bodeiliog, i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o tua 575 metr.Bydd y terfyn 1 Omya mewn grym pan fo gwaith hebrwng ar unrhyw ddiwrnod.

2) Cwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu'r gweithlu yn ystod gwaith arwynebu'r ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.

Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 13 Mai 2019 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 24 Mai 2019.

Dyddiedig: 24 Ebrill 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL A543 GROES ROAD DENBIGH

NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 24th April 2019 to make an Order which is to:-

1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along A543 Groes Road Denbigh which extends from its junction with Bodeiliog Road in an easterly direction for a distance of approximately 575 metres.The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.

2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.

The Order commences on 13th May 2019 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 24th May 2019

Dated: 24 April 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1125327.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices