Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LEISURE CENTRE TO GREEN LANE, CORWEN

Notice ID: NWA1125340

Notice effective from
1st May 2019 to 31st May 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
CANOLFAN HAMDDEN AT GREEN LANE, CORWEN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Ganolfan Hamdden at Green Lane, Corwen yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o gyffordd y Ganolfan Hamdden ar hyd y Ion gyfan. Mae angen cau'r fforddar gyfer gwaith trwsio gan Morgan Sindall ar ran Dwr Cymru.
Y llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd ar hyd y A5, A494, A5104 a'r B5437. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 7 Mai 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 24 Mai 2019.
Dyddiedig 1 Mai 2019
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LEISURE CENTRE TO GREEN LANE, CORWEN

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Leisure Center to Green Lane, Corwen the County of Denbigh which extends from its junction with Leisure Centre junction for its entire length. The closure is necessary to facilitate sewer repairs by Morgan Sindall on behalf of Dwr Cymru/Welsh Water.
The signposted alternative route will be via Green Lane, A5, A494, A5104 and B5437. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 7th May 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 24th May 2019.
Dated: 1 May 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1125340.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices