Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA1159046

Notice effective from
15th May 2019 to 14th June 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD EGLWYSWEN, DINBYCH
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o Ffordd Eglwyswen, Dinbych yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o bwynt tua 280 metr o'i chyffordd a Hen Ffordd Rhuthun i gyfeiriad y dwyrain am belIter o tua 1 50 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i K & C Construction osod cysylltiad draenio newydd i'rtwll archwiTio presennol.
Y llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd ar hyd Ffordd Eglwyswen, B5429, A541, A543 a'r A525. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 28 Mai 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith baratan tua 2 Mehefin 2019.
Dyddiedig: 15 Mai 2019
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL WHITCHURCH ROAD, DENBIGH
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Whitchurch Road, Denbigh in the County of Denbigh which extends from approximately 280 metres from its junction with Old Ruthin Road in an easterly direction for a distance of approximately 1 50 metres. The closure is necessary to facilitate installation of new drainage connection to existing manhole by K & C Construction.
The signposted alternative route will be via Whitchurch Road, B5429, A541, A543 and A525. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 28th May 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 2nd June 2019.
Dated: 15 May 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1159046.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices