Search for more Public Notices in your area
Licensing

NOTICE OF APPLICATION FOR A PREMISES LICENSE UNDER SECTION 17 OF THE LICENSING ACT 2003

Notice ID: NWA1168566

Notice effective from
22nd May 2019 to 21st June 2019

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
HYSBYSIAD O GAIS AM DRWYDDED SAFLE DAN ADRAN 17 O DDEDDF TRWYDDEDU 2003
Enw'r Ymgeisydd: Cyngor Sir Ddinbych Cyfeiriad y safle: Arena Ddigwyddiadau, Rhodfa'r Dwyrain, Y Rhyl, LL18 3AF
Bwriedirtrwyddedu'rsafle hwn i: Gyflenwi alcohol yn ystod digwyddiadau cymeradwy yn unig Dydd Llun - dydcl Sul 12.00 - 22.00 Adloniant Wedi'i Reoleiddio (gan gynnwys: Cerddoriaeth fyw/wedi'i recordio) Dydd Llun - dydd Sul 10.00 - 22.00
Cellir archwilio'r cais llawn trwy gysylltu ag Awdurdod Trwyddedu Cyngor Sir Ddinbych Cellir anfon sylwadau rhwng 7 Mai 2019 a 4 Mehefin 2019.
YN YSCRIFENEDIC AT: Y Prif Swyddog Trwyddedu: Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir Ddinbych (trwy? post yn unig). Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL1 5 9AZ. E-bost:

trwyddedu@sirddinbych.gov.uk


Sylwch y caiff eich sylwadau eu cynnwys mewn unrhyw ddogfennau sy'n gysylltiedig a'r broses ymgeisio. Mae gwneud datganiad anwir, yn fwriadol neu'n anfwriadol, mewn perthynas a chais yn drosedd. Y ddirwy fwyaf y mae person yn agored iddi ar gollfarnu ddiannod ar gyfer y drosedd yw £5,000.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Cymraeg.
NOTICE OF APPLICATION FOR A PREMISES LICENSE UNDER SECTION 17 OF THE LICENSING ACT 2003
Name of Applicant: Denbighshire County Council Address of premises: Events Arena, East Parade, Rhyl, LL18 3AF
It is proposed to license these premises for: Supply or alcohol during approved events only Monday-Sunday 12.00 - 22.00 Regulated Entertainment (inc: Live and Recorded Music) Monday-Sunday 10.00 - 22.00
The full application can be inspected by contacting Denbighshire County Council Licensing Authority. Representations can be made between 7th May 2019 - 4th June 2019. IN WRITING TO: The Principle Licensing Officer: Planning and Public Protection Services, Denbighshire County Council (Postal Only), Denbighshire County Council, PO box 62, Ruthin, LL1 5 9AZ.
E-mail:

licensing@denbighshire.gov.uk


Please note your representation will be included in any public documents associated with the application process. It is an offence knowingly or recklessly to make a false statement in conviction with an application and the maximum fine for which a person is liable on summary conviction for the offence is not exceeding £5000
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1168566.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices