Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA1168578

Notice effective from
22nd May 2019 to 21st June 2019

sir ddinbych denbighshire
County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 47/2019/0383 - St. Beunos College, Tremeirchion - Removal of fire escape and door and provision of new window and associated works (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 22 May 2019 until 12 June2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 12 June 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no defay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
LB - Rhif cais 47/2019/0383 - St. Beunos College, Tremeirchion - Symud y ddihangfa dan a'r drws a darparu ffenest newydcf a gwaith cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 22 Mai 2019 tan 12 Mehefin 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 12 Mehefin 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaefh a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsynlad adeilad rhestredig
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA1168578.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices