Search for more Public Notices in your area
General

COAST PROTECTION ACT 1949 2003 NO. 1847 (W.I 97) COAST PROTECTION, WALES

Notice ID: NWA1168583

Notice effective from
22nd May 2019 to 21st June 2019

sir ddinbych denbighshire

County Council

DEDDF DIOGELU'R ARFORDIR 1949 2003 RHIF 1847 (CY.197) DIOGELU'R ARFORDIR, CYMRU

RHEOLIADAU DIOGELU'R ARFORDIR (HYSBYSIADAU) (CYMRU) 2003 HYSBYSIAD O GYNNIGIWNEUD GWAITH DIOGELU'R ARFORDIR

Mae Cyngor Sir Ddinbych, gan weithredu fel awdurdod diogelu'r arfordir, trwy hyn yn hysbysu, o dan adran 5(1) o'r Ddeddf uchod ei fod yn cynnig gwneud gwaith diogelu'r arfordir yn y Rhyl.

Bydd y gwaith yn cynnwys gyfer gwneud qwelliannau i'r amddiffynfa arfordirol gyfredol a fydd yn cynnwys datgymalu ac ailadefladu'r amddiffynfa feini ac ailosod rhan o'r morglawdd. [rhodder disgrifiad o'r gwaith].

Amcangyfrifiry bydd cost y gwaith yn £27,500,000.

Gel I i r archwilio manylion y gwaith arfaethedig ynghyd a chopi'au o'r cynllun rheoli'r draethlin berthnasol yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, Sir Ddinbych, LL1 5 3RJ am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9am a 5pm.

Gall unrhyw un wrthwynebu'r gwaith arfaethedig trwy gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac i'r Cyngor, heb fod yn hwyrach na 2 lain Mehefin 2019, hysbysiad o wrthwynebiad i'r cynllun.

Rhaid i unrhyw hysbysiad o wrthwynebiad i'r cynllun ddatgan seiliau'r gwrthwynebiad a gellir ei gyflwyno trwy law, ei danfon trwy'r post, gan dalu o flaen llaw, neu ei danfon trwy ffacs neu e-bost, fel y bydd yn dod i law neb fod yn hwyrach na'r dyddiad a bennir uchod, i Is-adran Dwr a Llifogydd, Llywodraeth Cymru, Adeiladau y Goron, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ ( e-bost: Risgllifogyddarfordirol@llyw.cymru ) ac i Brif Weithredwr, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN (e-bost:

judith.greenhalgh@sirddinbych.gov.uk

).

Swyddog y Cyngor: Wayne Hope.

22 Mai 2019.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

COAST PROTECTION ACT 1949 2003 NO. 1847 (W.I 97) COAST PROTECTION, WALES

THE COAST PROTECTION (NOTICES) (WALES) REGULATIONS 2003 NOTICE OF PROPOSED COAST PROTECTION WORK

Denbighshire County Council, acting in its capacity as coast protection authority, hereby gives notice under section 5(1) of the above Act that it proposes to carry out coast protection work at Rhyl.

The work will consist of enhancement works to existing coastal defence which will include the dismantling and reconstruction of the rock armour defence and replacement of part of the seawall.

The estimated cost of the work is £27,500,000.

Details of the proposed work [as well as copies of the relevant shoreline management plan can be inspected at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, Denbighshire LL16 3RJ, free of charge during normal office nours of 9am to 5pm.

Any person may object to the proposed work by serving on the National Assembly for Wales and on the Council, no later than 21 st June 2019, notice of objection to the proposal.

Any notice of objection to the proposal must state the grounds of the objection and may be delivered by hand, sent by pre-paid post or sent by fax or e-mail, so as to be received no later than the date specified above, to the Water and Flood Division, Welsh Government, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ ( email: FloodCoastalRisk@gov.wales ) and to the Chief Executive, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road Ruthin,LL1 5 1YN (email:

Judith.greenhalgh@denbighshire.gov.uk

).

Council Officer: Wayne Hope. 22 May 2019.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1168583.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices