Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA1168572

Notice effective from
22nd May 2019 to 21st June 2019

sir ddinbych denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 21/2019/0145 - Aberduna Farm, Cwernymynydd, Yr Wyddgrug - Codi adeiladau amaethyddol da byw, trac mynediad a gwaith cysylltiedig.
LB - Rhif cais 05/2019/0347 - Carrog Afon, Corwen - Newidiadau mewnol ac allanol i'r annedd gan gynnwys ailosodiad ac ailwampio ffenestri a system wresogi o'r ddaear a gwaith cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 21/2019/0145 -Aberduna Farm, Gwernymynydd, Mold -Erection of 2 no. agricultural livestock buildings, access track and associated works.
LB - Application No. 05/201 9/0347 - Carrog Afon, Corwen - Internal and external alterations to dwelling including replacement and refurbishment of windows, installation of ground source heating system and associated works (Listed Building Application).
LB - Application No. 30/2019/0406 - Ty Coch, Trefnant, Denbigh - Installation of replacement windows (Listed Building application).
LB - Application No. 03/2019/0412 - 12 Regent Street, Llangollen - Renovation of existing shop, refurbishment including alterations to existing first and second floor accommodation and associated works (Listed Building Application).
LB - Rhif cais 30/2019/0406 - Ty Coch, Trefnant, Dinbych ¦ Gosod ffenestri newydd (Cais Adeilad Rnestredig).
LB - Rhif cais 03/2019/0412 - 12 Stryd Regent, Llangollen - Adnewyddu'r siop bresennol, adnewyddu gan gynnwys newidiadau i lety llawr cyntaf ac ail lawr presennol a gwaith cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 22 Mai 2019 tan 12 Mehetin 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 12 Mehefin 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaefh a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gats:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddifpnir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 22 May 2019 until 12 June 2019 or on our website:
may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 22 May 2019 until 12 June 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 12 June 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
\LB - application for listed building consent \MD - major development
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA1168572.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices